MẠNG LƯỚI ĐO MƯA NHÂN DÂN LƯU VỰC SÔNG KÔN - HÀ THANH - TỈNH BÌNH ĐỊNH.

Chú ý về cách chấm điểm đo mưa trên bản đồ như sau:
- Chấm điểm : Với lượng đo mưa gần nhất lớn hơn 50 mm
- Chấm điểm : Với lượng đo mưa gần nhất nhỏ hơn 50 mm