Quan trắc lượng mưa nhân dân

    Vận hành, duy trì mạng cảnh báo sớm lượng mưa đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh.

    Số liệu lượng mưa được vận hành cảnh báo thông qua sms cộng đồng dân cư.

Xem Xem Cảnh báo nguy hiểm

Quan trắc lượng mưa tự động

    Vận hành, duy trì mạng cảnh báo sớm lượng mưa đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh.

    Số liệu lượng mưa được vận hành cảnh báo thông qua số liệu nhận trực tiếp từ thiết bị đo mưa.

Xem

Quan trắc ngập lụt

    Vận hành, duy trì mạng cảnh báo sớm Ngập lụt đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh.

    Số liệu lượng mưa được vận hành cảnh báo thông qua sms cộng đồng dân cư.

Xem Xem Cảnh báo nguy hiểm

Cảnh báo mưa:   

STT
Quận/Huyện
Phường/Xã
Mã trạm
Vị trí Đo
Ngày đo
22/6(?)
21/6 (?)
19/6 (?)
Báo động
Không có cảnh báo nguy hiểm

Chú giải lượng mưa

  • -   : Dưới 50 mm
  • -   : Từ 50 - 100mm
  • -   : Từ 100 - 200mm
  • -   : Lớn 200 mm

Cảnh báo mực nước lớn:  

STT
Quận/Huyện
Phường/Xã
Mã trạm
Vị trí Đo
Thời gian
Mực nước
Diễn giải
Báo động
#
Không có cảnh báo nguy hiểm

Chú giải mực nước

  • -   : Lớn 200 mm

Quan trắc lượng mưa .

  • Cảnh báo sớm Ngập lụt đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh
  • Phân tích dữ liệu đo mưa
  • Cảnh báo dựa trên số liệu lượng mưa

Vận hành bỡi BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định .

Bản đồ đo mưa nhân dân